BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

Medlemsbetingelser

1. januar 2019

Ifølge foreningens vedtægter §3 kan følgende melde sig ind i foreningen:
Personer, institutioner og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende vedtægter, kan optages som medlemmer.

Læs foreningens vedtægter her (PDF)

Medlemskabet kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet for 2019 blev énstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22.03.2019.

Læs referatet fra den ordinære generalforsamling her (PDF)

Læs formandsberetning fra den ordinære generalforsamling her (PDF)

Medlemskabet gælder for det kalenderår, hvori man har indmeldt sig, og gælder, indtil medlemmet opsiger medlemskabet. Det skal ske skriftligt til bestyrelsens formand senest ved kalenderårets udgang.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet gentagne gange ikke har betalt sit kontingent.

Det enkelte medlem kan ikke udtale sig på hele foreningens vegne.

Translate »